HAKKIMIZDA

MARDAŞ MARMARA DENİZ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş

YÖNETİM KURULU’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

  

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 29/03/2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/05/2016 tarihinde, Salı günü saat: 10:00’da, Büyükçekmece Yakuplu, Ambarlı Liman Tesisleri Mardaş İskelesi, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayin Ortaklarımızın, belirtilen gün ve saatte  toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

 

YÖNETİM KURULU

 

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi;

 

1.        Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.        Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3.        2014 mali yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.        2014 mali yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,

5.        2014 mali yılı Bilançosunun okunması ve görüşülmesi,

6.        2014 mali yılı Kar  Zarar Hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

7.        Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,

8.        Karın kullanım şeklinin, kar dağıtılıp, dağıtılmaması hususun görüşülmesi ve varsa

           dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9.        Bir yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

10.     2015 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve

           karara bağlanması,

11.     Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların

           müzakere edilmesi ve karara bağlanması,

12.    Yönetim Kurulu üyelerinin TTK.395-396 maddeleri şümulüne giren konularda izinli

          kılınmaları,

13.    Şirketin sahip olduğu gemilerin satışı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

14.    Dilek ve temenniler

15.    Kapanış