HAKKIMIZDA

IMDG Code

Kıyı personeli için de zorunlu hale gelen IMDG code (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu) eğitimleri tesislerimizde çalışan personelimize verilmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) alt komitesi tarafından hazırlanan Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu 9 sınıfta kategorize edilen tehlikeli yüklerin bildirim ve elleçleme süreçlerini içerir.

SINIF 1

Sınıf 1 kategorisindeki yükler, patlayıcı madde ve eşyalardır.

Bölüm 1.1 Toplu yıkım zararı yaratabilecek nitelikteki patlayıcı maddelerdir.

Bölüm 1.2 Toplu yıkım etkisi yaratmayacak ama parça tesiri olan patlayıcılardır.

Bölüm 1.3 Toplu yıkım etkisi yaratmayacak ama yangın çıkaracak veya kısmi parça veya patlama veya her iki tesiri birden yaratacak patlayıcılar.

Bölüm 1.4 Belirli bir hasarı etkisi arz etmeyen patlayıcılar. Bunlar paketlenmesine bağlı olarak, alev alması veya patlamaları durumunda sadece küçük miktarda hasar veren maddelerdir. Harici bir ateş bu maddelerin ateş almasına sebebiyet vermezler.

Örnek : Mermi, dinamit , barut , havai fişek Mermi, şarapnel parçası ve benzeri patlayıcı malzemeler. Kitle halinde veya etrafa parçacık saçabilme riski olanlar mevcuttur. Limana alınması yasaktır. ( Örn. Mermi, dinamit, barut havai fişek )

Bölüm 1.5 Büyük yıkım etkisine sahip ama çok hassas olmayan maddeler. Bunlar normal taşıma koşullarında patlamaları çok zor olan maddelerdir.

Bölüm 1.6 Ağır yıkım etkisine sahip olmayan ve aynı zamanda hassas olmayan maddeler.

Patlayıcılar aynı zamanda I hariç olmak üzere A-L ve N ve S arasındaki harflerle belirtilen “compatibility” gruplarına bölünmüştür. + uyum grupları -  A, b, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N veya S

SINIF 2

Sınıf 2 kategorisindeki maddeler gazlardır;

Sınıf 2.1 Kırmızı etiketli olanlar yanıcı gaz (Örn. LPG Doğal gaz Asetilen ),

Sınıf 2.2  Yeşil etiketli olanlar yanıcı olmayan basınçlı gaz(Örn. Helyum, azot, Argon),

Sınıf 2.3  Beyaz etiketli olanlar zehirli gaz içeren yüklerdir.(Örn. Hidrojen florür, Karbondioksit, klor)

SINIF 3

Sınıf 3 -Parlama noktası 61  C’nin altında olan alev alabilen sıvılar, hassasiyeti azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir.

SINIF 4

Sınıf 4.1 kategorisi, bir dizi tutuşabilen, yanıcı katı maddelerden oluşur; bunlara ıslatılmış patlayıcıları, kendinden tepkimeli maddeleri, kolayca yanan maddeleri ve sürtünme yoluyla yanmaya neden olan veya katkıda bulunan katı maddeleri, örneğin sülfürü, dahil edebiliriz

Sınıf 4.2. kategorisindeki maddeler, kendilerine ısı veya ateş uygulanmadan, doğal olarak ısınıp, alevlenen katı veya sıvı maddelerdir; bunlar kendiliğinden yanıcıdır: örneğin kömür, sıkıştırılmış toz tohum.

Sınıf 4.3 kategorisi ıslakken tehlikeli olan maddeleri içerir; bunlar suyla temas edince gaz çıkartan katı ve sıvı maddelerdir; bazı durumlarda çıkan gaz doğal olarak veya açık ateş veya kıvılcımdan alev alabilir: örneğin, klorosilan, kalsiyum silikomanganez.

SINIF 5

Sınıf 5 Oksidize Maddeler ve Organik Peroksitleri içerir.

Sınıf 5.1 kategorisi, kendi kendine kolayca yanmayan, ama ısıtılınca oksijen çıkaran bir dizi oksitleyici maddeyi içerir, (çoğu zaman oksitleyici faktörler olarak adlandırılır) ve böylelikle yakındaki cisimlerin alev almasına veya var olan ateşin daha da artmasına neden olur: örneğin, hidrojen peroksit, kalsiyum hipoklorit.

Sınıf 5.2 kategorisi organik peroksitleri içerir; bunlar ısınınca değişken olurlar ve bu nedenle sıcaklık kontrollü ortamlarda nakledilmelidir. Bozulduklarında (ayrıştırıldıklarında) zararlı gaz yayabilir veya patlayabilirler; organik peroksitlerin çoğu özellikle göz için tehlikelidir.

SINIF 6

Sınıf 6 kategorisi zehirli ve bulaşıcı maddeleri kapsar.

Sınıf 6.1 kategorisindeki maddelerin hepsi toksin maddelerdir (bazen ‘zehirler’ olarak adlandırılırlar)- yutulması, solunması veya ciltle teması sonucunda öldürebilir veya ciddi yaralanma veya zarara neden olabilirler; bazı zehirler yiyeceklere verdikleri zarar ile ayırt edilir ve yiyeceklerden uzakta istiflenmelidir, örneğin kloroform, organoklor pestisidler. Bunlar, yutulduğunda, solunduğunda veya deri ile temasta insan sağlığı için tehlikeli ve hatta öldürücü özelliğe haiz maddelerdir. Dolayısı ile bu maddelerin yutma, nefes alma ve dokunma şeklindeki zehirleme için gerekli dozları tespit edilmiştir.

Sınıf 6.2 kategorisi çeşitli bulaşıcı maddeleri içerir: içlerinde insanlarda veya hayvanlarda hastalığa sebep olduğu bilinen veya şüphe edilen canlı mikroorganizmaları (veya bunlardan türeyen toksik maddeler) barındıran maddelerdir.

Bu sınıf maddeler ya patojen içermektedirler ya da patojen içermeleri ihtimali çok yüksektir. Patojenler, bakteri, virus, riketsi, parazit, mantar da dahil olmak hayvan ve/veya insanlarda hastalıklara sebebiyet verebilecek mikro-organizmalardır. Aşıların da dahil olduğu ve canlı mikro-organizmalardan elde edilen biolojik ürünler de bu sınıftadır. Bunlar dışında “kültürler” ve “genetik olarak değiştirilmiş mikro-organizmalar da” bu sınıfta değerlendirilirler.

SINIF 7

 Sınıf 7 kategorisi radyoaktif maddeleri içerir.

Sınıf 7 kategorisine ait alt bölümler bulunmamasına karşın, içindeki maddeler, potansiyel tehlike derecelerini gösteren, I'den (düşük radyasyon düzeyleri) III’e (daha yüksek radyasyon düzeyleri) kadar üç kategoriye yerleştirilir.

SINIF 8

Sınıf 8 kategorisindekilerin tümü aşındırıcıdır.

 Bu sınıftaki yükler canlı dokuları yakma, yaralama veya bozma yoluyla dokuya oldukça ciddi zarar veren sıvı veya katı maddelerdir. Bunlar ayrıca diğer yüklerin, ambalajın veya bunları taşıyan gemi veya taşıtların da aşınmalarına neden olurlar, özellikle ıslakken metalleri aşındırırlar (daha hızlı eritir veya yok ederler). Bu sınıf çok çeşitli asitleri ve alkalileri içerir: örneğin hidroklorik, sülfürik, nitrik ve asetik asitler, sodyum hidroksit Asit ve baz özelliğinde aşındırıcı, metaller ile temasında gaz çıkışı yapan, maddelerdir. (Örn. Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu), Sülfirik Asid, Nitrik Asit (Kezzap), Sodyum Hidroksit (Kostik), Potasyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit.

SINIF 9

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli madde ve eşya grubudur. Tehlikeli olduklarına karar verilen ama diğer sınıflardaki tanımlara uymayan yükleri içerir. Bu kesinlikle, bu maddelerin diğer sınıftakilerden daha az tehlikeli oldukları anlamına gelmez. Diğerlerine gösterilen dikkat ve özene benzer şekilde işlem görmelidirler. Bu sınıf,  çevre için tehlikeli sıvı ve katı maddelere verilen özel iki UN numaralı maddeleri (denizi kirleten maddeler) içerir; bunlar insanlar için değil, ancak deniz için tehlikelidir.

Yukarıda sayılan madde ve ürünlerin dışında kalan diğer tehlikeli madde ve ürünleri bu sınıf içinde değerlendirilir.

Denizi kirleten maddeler, çoğalma potansiyeli veya yüksek toksisite özellikleriyle deniz yaşamını etkiler; denize zararlı olan bu maddeler (IMO Gemilerin Denizi Kirletmesini Önlemek için Sözleşmede-MARPOL 73/78 tanımlandığı üzere), doğrudan doğruya insanlara veya gemilere zararlı olabilir veya olmayabilirler.

Bu maddeler deniz ürünlerinde biolojik olarak birikme veya aquatik hayata karşı zehirli etki yaratan Ürünler olup, MARPOL düzenlemesine tabidirler ve bu gibi maddeler bu sözleşme hükümleri dairesinde taşınırlar. Kod bu tür maddeleri tanımlar ve gösterir. Bu maddelerin taşıma zincirindeki kişiler için de tehlike içermesi halinde, bunlar Sınıf 1 ile 9 arasındaki kategorilerde yer alır. Tehlikeli değillerse, çevre için zararlı maddeler olarak, 2 özel UN numarasından biri şeklinde sınıflandırılacaklardır, katı veya sıvı, aksi belirtilmedikçe Sınıf 9 kategorisi içinde yer alır. Kod, bu maddelerin belirli koşullar altında nasıl taşınmaları gerektiğini gösterir.